การกำกับดูแลกิจการ

ทำงานมุ่งมั่นเป็นเลิศ

บริหารอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


การกำกับดูแลกิจการที่ดี


แนวปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆของทีโอที

บริษัท ทีโอทีจำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในด้านต่างๆของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฎิบัติที่ดีด้านต่างๆ ดังนี้
PDF File
แนวปฎิบัติที่ดี