NewVer_Treser_Bluespeed_Mobile
อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์

อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แท้ โปรโมชั่น BLUE SPEED แรงเว่อร์ ไม่มีสะดุด
TOT fiber 2U อินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% โปรโมชั่น BLUE SPEED
(ทุกระดับความเร็ว 100,150,200,500 Mbps และ 1 Gbps) ฟรี! ค่าติดตั้ง ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือเปลี่ยนแพ็กเกจ และค่าบำรุงรักษารายเดือน ทั้งยังได้รับสิทธิ์ซื้ออุปกรณ์เสริมราคาพิเศษ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
   Head_150 MbpsButton_150 Mbps
Table_150 MbpsDetail_150 Mbps

New_Button_2
 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 3. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ ทีโอที ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอใช้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 4. * รายการส่งเสริมการขายที่ระดับความเร็ว 30Mbps/15Mbpsให้บริการสำหรับลูกค้าเก่าซึ่งเปลี่ยนมาจากบริการ ADSL เท่านั้น(ลูกค้าตัดถ่าย)
 5. **กรณีระดับความเร็ว 200Mbps/100Mbpsและ 500Mbps/100Mbps ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ ทีโอทีมีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวเท่านั้น
 6. **กรณีระดับความเร็ว 1Gbps/100Mbpsให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ ทีโอทีมีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวและรับรองระดับความเร็วเฉพาะใช้ผ่านสาย LANเท่านั้น
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้เหมาะสำหรับให้บริการลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย
 8. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการใช้งานโดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ ทีโอที
 9. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขายผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการHi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ ทีโอที กำหนดในช่วงเวลานั้น
 10. กรณีที่ใช้บริการ Hi-speed internet ของ ทีโอที อยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้โดยระยะสัญญาเหลือมากกว่า 12 รอบบิล จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 11. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขายนี้ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ ทีโอที และทำให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจครั้งละ 1,000 บาท
 12. สิทธิการโทร

  12.1 สามารถตรวจสอบเลขหมายบริษัท  3BB,  AWN, CAT, TUC  และผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่รายอื่นที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตได้ที่ http://www.tot.co.th/Numbering/

  12.2 โควต้าการใช้งานบริการเสริมโทรศัพท์ประจำที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับ

                     -  บริการ Audiotext และโทรไปยังเลขหมายพิเศษอื่นๆ

         -  การโทรไปเลขหมายที่ขึ้นต้นด้วย 060

         -  ไม่รวมถึงบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายอื่นทั้งหมด

  12.3  สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์รับสิทธิพิเศษการแถมค่าโทร  ถือว่าลูกค้าเลือกยินยอมที่จะเสียสิทธิพิเศษการแถมค่าโทรดังกล่าว

 13. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายบริการเสริมที่ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลง
 14. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก ทีโอที ในระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ ทีโอที กำหนด
 15. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 14ผู้ใช้บริการจะต้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจให้ครบตามที่ได้รับยกเว้น
  • บริการ TOT Fiber2U : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายในให้ครบ 5,770 บาท ตามที่ได้รับการยกเว้นด้วยรายการส่งเสริมการขายนี้หรือที่ได้รับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายอื่น
  • นำ ONU 4Port Wireless ที่ยืมไปใช้งานมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่ ทีโอทีกำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ ทีโอทีกำหนด

    

 16. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์
  • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
  • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ ทีโอทีมิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
  • แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายและ/หรือเงื่อนไขและระเบียบการให้บริการ ทีโอที จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ดูโปรโมชั่นอื่น

infinity
TOT Mobile

โปรโมชั่นรายเดือน "Infinite"
Thumbnail_Lucky Number
TOT Mobile

เบอร์มงคล TOT Mobile แบบรายเดือน
thumnail1
y-tel 1234

โทรทางไกลทั่วไทยด้วยค่าบริการต่ำสุดนาทีละ 50 สตางค์
iptv-promotion
TOT iptv

เพลินได้ทุกที่ เพลินได้ทุกเวลา กับแพ็คเกจ "เพลินใจ"