smes-03
อินเทอร์เน็ต / ไฟเบอร์

SMEs Burst Speed เน็ตเเรง x3 สิทธิพิเศษฟรี แพ็กเกจ 149 บาท
SMEs Burst Speed อินเทอร์เน็ต เร็ว เเรง x3 (ตามช่วงเวลาที่กำหนด)
 
 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. กรณีวันที่เริ่มเปิดใช้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ตรงรอบบิล จะคิดการใช้บริการในรอบบิลนั้นเป็นรอบบิลแรก โดยสิทธิ์การใช้งานและค่าใช้บริการคิดตามวันที่ผู้ใช้บริการใช้งานจริง (Pro Rate)
 3. ระดับความเร็วที่ให้บริการเป็นระดับความเร็วสูงสุดที่คู่สายของ ทีโอที ในตำแหน่งที่ผู้ใช้บริการขอให้บริการรองรับในการ Download หรือ Upload ได้ ซึ่งอาจไม่ใช่ความเร็วสูงสุดในช่วงราคารายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
 4. * กรณีระดับความเร็ว 150Mbps/100Mbpsให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่ ทีโอทีมีโครงข่ายพร้อมให้บริการรองรับในระดับความเร็วดังกล่าวเท่านั้น
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้เหมาะสำหรับให้บริการลูกค้าประเภทบ้านพักอาศัย
 6. ผู้ใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนระดับความเร็วเพิ่มขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการใช้งานโดยระดับความเร็วสูงสุดที่จะให้บริการได้ขึ้นกับศักยภาพของคู่สายของ ทีโอที
 7. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการรายการส่งเสริมการขายผู้ใช้บริการจะได้รับความเร็วในการใช้บริการHi-speed internet ที่ระดับความเร็วในรอบบิลสุดท้าย ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรืออัตราพิเศษตามที่ ทีโอที กำหนดในช่วงเวลานั้น
 8. กรณีที่ใช้บริการ Hi-speed internet ของ ทีโอที อยู่แล้ว และใช้บริการยังไม่ครบกำหนดตามระยะสัญญาของรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ สามารถสมัครใช้รายการส่งเสริมการขายนี้ได้เฉพาะระยะสัญญาเดิมเหลือน้อยกว่า 12 รอบบิล ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้รายการส่งเสริมการขายนี้โดยระยะสัญญาเหลือมากกว่า 12 รอบบิล จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนครั้งละ 1,000 บาท
 9. ในช่วงระยะสัญญาใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายและ/หรือปรับระดับความเร็วลงโดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของระบบบริการของ ทีโอที และทำให้ค่าบริการรายเดือนลดลง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจครั้งละ 1,000 บาท
 10. การยกเลิกสัญญาการใช้บริการก่อนระยะสัญญาที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่
  • ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยไม่ได้มีความบกพร่องของการให้บริการจาก ทีโอที ในระยะเวลา 15 วันก่อนวันที่แจ้งขอยกเลิก
  • ผู้ใช้บริการถูกระงับอันเนื่องมาจากการค้างชำระค่าใช้บริการ โดยไม่ได้มาดำเนินการต่อสัญญาการใช้บริการตามระยะเวลาที่ ทีโอที กำหนด
 11. กรณียกเลิกใช้บริการก่อนระยะสัญญารายการส่งเสริมการขายสิ้นสุดตามข้อ 12ผู้ใช้บริการจะต้อง
  • ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแพ็คเกจให้ครบตามที่ได้รับยกเว้น
  • บริการ TOT Fiber2U : ชำระค่าติดตั้งพร้อมค่าเดินสายภายในให้ครบ 5,770 บาท ตามที่ได้รับการยกเว้นด้วยรายการส่งเสริมการขายนี้หรือที่ได้รับส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายอื่น
  • นำ ONU 4Port Wireless ที่ยืมไปใช้งานมาคืนในสภาพสมบูรณ์ตามสภาพที่ ทีโอทีกำหนด ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดหรือสูญหายผู้ใช้บริการต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ ทีโอทีกำหนด
 12. ทีโอที ขอสงวนสิทธิ์
 • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ชำระค่าบริการฯ และค่าธรรมเนียมอื่น (ถ้ามี) ภายในกำหนดเวลาที่ระบุในใบแจ้งค่าใช้บริการ
 • ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการและอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการที่ละเมิด หรือมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ระงับ ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานที่มีปริมาณการรับส่งข้อมูลมากผิดปกติ (ปริมาณการรับส่งข้อมูลสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้งานของลูกค้าทั่วไปในรายการส่งเสริมการขายเดียวกัน) หรือมีการใช้งานผิดประเภทกับรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้อยู่ในปัจจุบัน
 • เรียกเก็บค่าบริการตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีผู้ใช้บริการนำอุปกรณ์ปลายทางในรุ่นหรือยี่ห้อที่ ทีโอทีมิได้แนะนำมาใช้แล้วไม่สามารถใช้บริการหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ เกิดขึ้น
 • แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการส่งเสริมการขายและ/หรือเงื่อนไขและระเบียบการให้บริการ ทีโอที จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
ดูโปรโมชั่นอื่น

lovetalk
TOT Mobile

โปรโมชั่นรายเดือน "Love Talk"
thumnail
TOT Mobile

โปรโมชั่นเติมเงิน "Max Topping" แรงไม่มีตก เร็วไม่มีหยุด