ระเบียบการขององค์กร

รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


ระเบียบการ

PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทข้อมูลและเสียง ไตรมาสที่ 4/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 4/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4/2561
PDF File
ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน
PDF File
สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 3/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2561
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ไตรมาสที่ 2/2561
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2/2561
PDF File
ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
PDF File
รายงานเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตราฐานบริการที่ดี สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2561
PDF File
รายงานเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตราฐานบริการที่ดี สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปี 2560
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ บมจ.ทีโอที ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
PDF File
สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 ปี 2560
PDF File
รายงานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง ของ บมจ.ทีโอที ไตรมาสที่ 1 ปี 2561