วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

TOT ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำของประเทศ


พันธกิจ

1
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า
TOT มุ่งมั่นพัฒนาระบบโทรคมนาคม ค้นหาทางเลือกและความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีกว่าให้แก่ผู้ใช้
2
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
วางระบบ ควบคุมมาตรฐาน และประกอบกิจการอย่างมีจิตสำนึกเพื่อประชาชน
3
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล
เราเป็นผู้วางรากฐาน และเป็นผู้นำด้านระบบดิจิทัลเพื่อประโยชน์ทั้งภาคองค์กรและประชาชน
ค่านิยม

I
Innovation
สร้างสรรค์นวัตกรรม
O
Operation Excellent
ทำงานมุ่งความเป็นเลิศ
T
Transparency & Intergrity
ซื่อสัตย์ โปร่งใส