วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของประเทศ"

โดย ทีโอที มุ่งการเป็นผู้ให้บริการที่ประชาชนให้การยอมรับ
และมีความเชื่อใจในการใช้บริการอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ

พันธกิจ

1
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า
2
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
3
เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล
ค่านิยม

I
Innovation
สรรค์สร้างนวัตกรรม
O
Operation Excellence
ทำงานมุ่งความเป็นเลิศ
T
Transparency & Integrity
ซื่อสัตย์ โปร่งใส