รางวัลแห่งความสำเร็จ

ภาคภูมิใจของเรา

บริหารอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย


รางวัลแห่งความสำเร็จ

Award2
MEF CE 2.0 Service Certification
การันตีคุณภาพโครงข่ายบรอดเเบนด์ระดับสากล คือ Metro Ethemet Forum (MEF) กลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมด้านสื่อสารเเละโทรคมนาคมทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 220 องค์กร จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงข่าย Carrier Ethernet หรือ Metro LAN เเละการให้บริการต่างๆ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน
Award1
MEF CE 2.0 Service Certification.

การันตีคุณภาพโครงข่ายบรอดเเบนด์ระดับสากล คือ Metro Ethemet Forum (MEF) กลุ่มพันธมิตรอุตสาหกรรมด้านสื่อสารเเละโทรคมนาคมทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 220 องค์กร จัดตั้งขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานโครงข่าย Carrier Ethernet หรือ Metro LAN เเละการให้บริการต่างๆ เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน

Award4
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2561
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ผลงาน " อุปกรณ์ข่ายสายใยเเก้วนำเเสงส่วนปลายทางรองรับบริการบรอดเเบนด์ " ผลงานวิจัยพัฒนาโดยสถาบันนวัตกรรมทีโอที
award-3
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2546
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ผลงานประดิษฐ์ “ตู้ชุมสายขนาดเล็กรองรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง” ทีโอทีได้นำมาพัฒนาคุณภาพบริการเพิ่มความเร็วในการ ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับลูกค้าสูงถึง 6-24 Mbps และเพิ่มขีดความสามารถในการบำรุงรักษา ทำให้ลดค่าการใช้จ่ายในการนำอุปกรณ์จากต่างประเทศถึง 9 ล้านบาทต่อปี
award-2
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2552
รางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)กระทรวงการคลัง ผลงาน "เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านข่ายสายทองแดง TOT ADSL Tester" เป็ น เครื่องมือติดต้งัและรวจแกบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมือถือเพื่อใชบ้ า รุงรักษาและติดต้งั ADSL อย่างง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
award-1
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2554
รางวลันวตักรรมดีเด่น ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ตู้ชุมสายขนาดเล็กรองรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ” ทีโอทีได้มาพัฒนาคุณภาพบริการเพิ่มความเร็วในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับลูกค้างสูงถึง 6 - 24 Mbpsและเพิ่มขีดความสามารถในการบำรุงรักษาทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศถึง 9 ล้านบาทต่อปี