teaser image mobile
รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


คณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจหน้าที่

 • จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 • สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท
 • เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
 • ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 • เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที และหรือผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทีโอที ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ทีโอที กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับ ทีโอที โดยให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับของ ทีโอที และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • พิจารณาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ ทีโอที แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ทีโอที
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
 • พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
 • ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

default

ผู้แทนฝ่ายบริหารจำนวน 9 ท่าน

กรรมการ

default

ผู้แทนฝ่ายพนักงานจำนวน 9 ท่าน

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานขึ้นดำเนินการเป็นการเฉพาะ
 • อนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
 • การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
 • การอนุมัติจัดหาตามวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที พิจารณาอนุมัติก็ได้
 • รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ให้คำปรึกษาประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ และสัญญาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร
 • ให้คำปรึกษาคดีหรือข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือมีความเสี่ยง
 • พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานทางด้านคดีและข้อพิพาทกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับภาษี
 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ทีโอที กำหนด และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตตามที่คณะกรรมการ ทีโอที มอบหมาย
10-anupan

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการ

7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ

default

นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ

กรรมการ

default

ศาสตราจารย์อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป

กรรมการ

default

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
 • กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ ทีโอที
 • พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทีโอที ทราบเป็นระยะ
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ทีโอที
4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

ประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

default

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ทำการแทนคณะกรรมการ ทีโอที ในการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษ ในอำนาจของคณะกรรมการ ทีโอที เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที
 • เรื่องที่คณะกรรมการ ทีโอที ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพิจารณา
 • เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที
 • เรียกสำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • รายงานผลให้คณะกรรมการ ทีโอที ทราบ
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

9-pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ

default

พลอากาศตรี ทะนงศักดิ์ สุทธิสารากร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณากำหนดตัวชี้วัดและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
 • เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณา
2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

ประธานกรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและทบทวนให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ให้มีนโยบาย และเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการ ทีโอที คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
 • กำกับดูแลการดำเนินกิจการของ ทีโอที และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทีโอที คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของ ทีโอที และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
 • กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจ ทีโอที รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
 • รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะต่อ คณะกรรรมการ ทีโอที รวมถึงกำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจที่ดีของ ทีโอที ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณชน
 • รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการ ทีโอที
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน โครงสร้างการลงทุนและการต่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจเกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของ ทีโอที และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 • เสนอแนะแนวทางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ ทีโอที ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคคลากรให้รองรับแผนยุทธศาสตร์
 • รายงานผลต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาต่อไป
11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ทีโอที ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ.2558
 • รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาอนุมัติ
11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

default

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 • กก.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานฯท่อร้อยสาย (1/59)
11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการ

default

ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (นายกุศล แย้มสะอาด)

กรรมการ

1-kamthon

นายกำธร ไวทยกุล

เลขานุการ

default

นายชนาธิป วิจักขณา

ผู้ช่วยเลขาฯ

อำนาจหน้าที่

9-pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

ประธานคณะทำงาน

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

รองหัวหน้าคณะฯ

default

นายกุศล แย้มสอาด

คณะทำงาน

default

น.ส.สมใจ เกษรศิริเจริญ

คณะทำงาน

default

นายเกรียงเดช มาจำเนียร

คณะทำงาน

default

นายธีระ อยู่ในธรรม

คณะทำงาน

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

ผู้ทำงาน

kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

ผู้ทำงาน

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย

ผู้ทำงานและเลขานุการ

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา

ผู้ทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

ผู้ทำงาน

default

ผู้จัดการฝ่ายสัญญาและนิติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

default

ผู้จัดการส่วนระเบียบและคำสั่ง

ผู้ช่วยเลขาฯ