teaser image mobile
รากฐานที่มั่นคง

TOT บริหารอย่างมีคุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล


คณะกรรมการชุดย่อย

อำนาจหน้าที่

 • จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 • สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • สอบทานให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 • ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท
 • ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 • เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

12-Aungkarat

รองศาสตราจารย์ อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการ

13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหรือต่อผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • พิจารณาเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ทีโอที ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน ทีโอที
 • พิจารณาปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ลูกจ้าง และ ทีโอที
 • ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของพนักงาน ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

ประธานกรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกฎหมาย

กรรมการ

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและประเมินผล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

default

ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์

กรรมการ

default

ผู้จัดการส่วนแรงงานสัมพันธ์และวินัย

เลขานุการ

default

นางสาวสกาวรัตน์ พัฒนเจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

default

ผู้แทนฝ่ายพนักงาน (9 คน)

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ทีโอที ในกิจการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติหลักการเพื่อไปดำเนินการ และเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ ทีโอที ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะทำงานขึ้นดำเนินการเป็นการเฉพาะ
 • อนุมัติหลักการและอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง เช่า รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง กรณีเพิ่มวงเงินทั้งสัญญาและข้อตกลงแล้วไม่เกินดังนี้
 • การเช่าทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • การซื้อ หรือการจ้างทุกวิธี ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 400 ล้านบาท
 • การจ้างที่ปรึกษา ในวงเงินครั้งละเกินกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
 • การอนุมัติจัดหาตามวรรคแรก หากคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการ ทีโอที พิจารณาอนุมัติก็ได้
 • รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อทราบเป็นประจำทุกเดือน
direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธานกรรมการ

9-pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

รองประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ ให้ขอเสนอแนะรวมทั้งกลั่นกรองประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา ภาษีหรือคดีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ บมจ.ทีโอที
 • ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สัญญา ภาษี หรือคดีข้อพิพาท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ บมจ.ทีโอที กำหนดและดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบมจ.ทีโอที มอบหมาย
 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตให้เอกชนร่วมการงานและร่วมลงทุนให้บริการในกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานตามสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กำหนด และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสัญญาการอนุญาตหรือสัญญาอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
komon

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

ประธานกรรมการ

7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

default

นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ

กรรมการ

default

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล

กรรมการ

default

พลอากาศตรี ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร

กรรมการ

default

นายอภิวัฒน์ คงชาตรี

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ศึกษา เสนอแนะนโยบาย และแผนการจัดการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยง
 • ติดตามและรายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทราบเป็นระยะ
 • ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • เชิญพนักงานและหรือส่วนงานมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นและให้ส่งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

ประธานกรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

12-Aungkarat

รองศาสตราจารย์อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการ

01-monchai

นายมนต์ชัย หนูสง

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ทำการแทนคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษ ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • - เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษพิจารณา
  - เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ เห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • เรียกสำนวนการสอบสวน และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น
 • รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ทราบ
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

9-pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

กรรมการ

default

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

default

พลอากาศตรี ทนงศักดิ์ สุทธิสารากร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • พิจารณากำหนดตัวชี้วัดและทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างผู้บริหาร
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็น
 • เสนอผลการพิจารณาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณา
2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

ประธานกรรมการ

11-chid

รองศาสตราจารย์ ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดและทบทวนให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้มีนโยบาย และเป้าหมายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ชัดเจน กำหนดรูปแบบการบริหารและการควบคุมบริษัท สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
 • กำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
 • กำหนดแนวทางและวางนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นมาตรฐานสากล
 • ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและหรือสนับสนุนการทำงานได้ตามความเหมาะสม
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • รายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะต่อ คณะกรรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รวมถึงการกำกับดูแลการเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสาธารณะชน
 • รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
7-pongsit

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

ประธานกรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • กำหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บท กลยุทธ์เกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเงิน การบริหารการลงทุนและทรัพย์สิน โครงสร้างการลงทุนและการก่อหนี้ขององค์กร ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินการให้บริการด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารกับผู้ประกอบการรายอื่น และแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแผนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้ารวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 • เสนอแนะแนวทางกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามนโยบายด้านยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและบุคคลากรให้รองรับกับแผนยุทธศาสตร์
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบหมาย
 • ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูลเพื่อประโชน์ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
 • รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาต่อไป
11-chid

รองศาสตราจารย์ ชิต เหล่าวัฒนา

ประธานกรรมการ

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

กรรมการ

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

phonchai

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

กรรมการ

direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

กรรมการ

13-Yodphot

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

กรรมการ

อำนาจหน้าที่

 • ให้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ ทีโอที ว่าด้วย การแต่งตั้ง โยกย้ายรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พ.ศ.2558
 • รายงานผลการสรรหารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ ทีโอที เพื่อพิจารณาอนุมัติ
direclist_02

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์

ประธานกรรมการ

5-jatuphon

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการ

2-siriphon

นางศิริพร เหลืองนวล

กรรมการ

11-chid

รศ.ชิต เหล่าวัฒนา

กรรมการ

01-monchai

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 • วิเคราะห์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่ต้องเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที พิจารณา โดยให้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานะของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบันและสภาพการดำเนินงานทางธุรกิจ
 • แต่งตั้งคณะทำงานย่อย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานได้ตามที่เห็นสมควร
 • มีอำนาจขอข้อมูลจากบุคคลและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ตามความเหมาะสม
 • รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9-pipat

นายพิพัฒน์ ขันทอง

ประธานคณะทำงาน

4-somkiet

พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์

รองประธานฯ

kietnarong

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

กรรมการ

komon

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล

กรรมการ

default

นายกุศล แย้มสอาด

กรรมการ

default

นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ

กรรมการ

default

นายเกรียงเดช มาจำเนียร

กรรมการ

default

นายธีระ อยู่ในธรรม

กรรมการ

default

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย

คณะทำงานและเลขานุการฯ

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักทรัพยากรบุคคล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

default

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักที่ปรึกษาและสัญญา

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ